Zamówienia

Zamówienia (2)

piątek, 14 sierpień 2020 05:29

Projekt Unijny

Napisane przez

Projekt pn.: Usunięcie oraz utylizacja okładzin z płyt azbestowo-cementowych oraz poprawienie izolacyjności termicznej budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 140-142 w Chorzowie
współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami, dla poddziałania: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT, nr naboru: RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18.
Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Chorzów ul. Wolności 140 – 142.
Okres realizacji: 2018.12.10 – 2020.11.16
Dofinansowanie: 614 005,36 PLN
Cel projektu: usunięcie wyrobów zawierających azbest (płyty Acekol na elewacji) z budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 140-142 w Chorzowie i ich unieszkodliwienie poprzez zdeponowanie na właściwym składowisku odpadów niebezpiecznych.

poniedziałek, 20 kwiecień 2020 12:03

Przetarg nieograniczony -  1/5.2.1_RPO/2020  

Napisał
 INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WYBRANYM WYKONAWCĄ:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/8eb0688f-dcdf-4ff7-909c-bd3b2462504a 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:
 

Przetarg nieograniczony 

Znak sprawy: 1/5.2.1_RPO/2020  

UWAGA!!!

Publiczne otwarcie ofert – 08 maja 2020 r. godz. 10:15, siedziba ADM Chorzów Sp. z o.o.

Osoby biorące udział uprasza się o zastosowanie środków ochrony osobistej.  Osoby bez maseczek nie będą wpuszczane na salę. Prosimy o zachowania odległości i poruszania się w wyznaczonych strefach.  W otwarciu ofert może brać udział maksymalnie jeden przedstawiciel danego Wykonawcy.

 

Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane w zakresie usunięcia oraz utylizacji okładzin z płyt azbestowo-cementowych oraz poprawienia izolacyjności termicznej budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 140-142 w Chorzowie  (Część 1) oraz  remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego  przy ul. Wolności 140-142 w Chorzowie  wraz z ociepleniem przegród zewnętrznych (Część 2).

Data ogłoszenia: 20.04.2020 r.

Termin składania ofert: do 08.05.2020 r. do godz. 10:00

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

OGŁOSZENIE:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ecc38d0f-1927-4828-a49a-c46735a7cd50

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/1c66008c-4318-4441-aeca-23bd405c5e71

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/cf7deaee-37ad-4ca7-ba3b-b310dd1a2c03

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/f26b81da-34c1-4281-a5b6-3b7245e40db5v

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

https://adm-chorzow.eu/images/pdf/Odpowiedzi_2020.05.06.pdf?_t=1588790762

SIWZ (aktualne):

https://adm-chorzow.eu/images/pdf/SIWZ_znak_sprawy_1_521_RPO_2020_vo_po_zmianach_20200504.pdf?_t=1588655800

REJESTR ZMIAN SIWZ:

https://adm-chorzow.eu/images/pdf/Rejestr_zmian_SIWZ_20200504.pdf?_t=1588655788

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA (w czytaj dalej):

 

 

 

 

ADM Chorzów

41-500 Chorzów
41-500 Chorzów
ul. Chopina 10/2
ul. Chopina 10/2
NIP
NIP 627-27-41-280
REGON
REGON 36132762600000
KRS
KRS 0000554435

Telefony

323460265
32 3460265
322417450
32 2417450
322417454
32 2417454

Godz. urzędowania

Poniedziałek        7:00 15:00
Poniedziałek 7:00 - 15:00
Wtorek 10:00 15:00
Wtorek 10:00 - 15:00
Środa 7:00 15:00
Środa 7:00 - 15:00
Czwartek 10:00 17:00
Czwartek 10:00 - 17:00
Piątek 7:00 13:00
Piątek 7:00 - 13:00