OFERTA

Oto, co oferyjemy...

Aktualnie zarządzamy ok. 350 wspólnotami mieszkaniowymi na terenie miasta Chorzowa, zgrupowanymi w 6 rejonach: Śródmieście, Różanka, Ruch, Hajduki, Chorzów Stary, Chorzów II.  Dla realizacji powyższych celów Spółka ADM Chorzów zatrudnia specjalistów ds. technicznych, czynszowych i eksploatacyjnych oraz licencjonowanych zarządców nieruchomości, dzięki którym usługi zarządzania prowadzone są zgodnie z przyjętymi Standardami Zawodowymi Zarządców Nieruchomości.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie księgowym, technicznym oraz eksploatacyjnym. Zapewniamy także skuteczną windykację należności. Zdobyte doświadczenie oraz współpraca ze sprawdzonymi, rzetelnymi firmami zewnętrznymi świadczącymi rozmaite usługi na rzecz nieruchomości gwarantują solidne i pewne gospodarowanie powierzonymi budynkami. Jesteśmy przekonani, że świadczone przez nas usługi są gwarancją sprawnego funkcjonowania nieruchomości.

Obsługujemy nieruchomości o dowolnej powierzchni użytkowej. Bez względu na wielkość i stan powierzonej nam nieruchomości gwarantujemy profesjonalne i fachowe usługi.  Forma współpracy z naszymi klientami jest zawsze dostosowana do ich indywidualnych potrzeb. Poniżej znajdą Państwo wstępną ofertę na zarządzanie Państwa nieruchomością.

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.

  1. Zakres oraz tryb realizacji usługi      zarządzania nieruchomością wspólną

a. w zakresie reprezentacji wspólnoty:

1) reprezentowanie wspólnoty na zewnętrz przed organami administracji państwowej i samorządowej,

2) reprezentowanie wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.

b. w zakresie obsługi prawnej wspólnoty:

1) organizacja obsługi prawnej Wspólnoty,

2) zawieranie umów w zakresie obsługi eksploatacyjnej i technicznej nieruchomości wspólnej oraz ich aneksowanie i rozwiązywanie w imieniu i na rzecz wspólnoty, opracowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych wspólnoty.

c. w zakresie obsługi eksploatacyjnej Wspólnoty:

1) prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników w rozbiciu na:

- numer lokalu i jego powierzchnie użytkową,

- imię i nazwisko właściciela lokalu oraz telefony kontaktowe i adresy mailowe właściciela,

- kopię dokumentu potwierdzającego własność lokalu,

- adres pocztowy właściciela jeśli nie przebywa on na stałe w lokalu (np. wynajmuje lokal),

- udział w nieruchomości wspólnej przypadający na właściciela danego lokalu,

- liczbę osób przebywających na stałe w lokalu,

2) weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego lokali i nieruchomości wspólnej,

3) zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości wspólnej poprzez wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie warunków zawieranych umów i kontrolę ich wykonania      w zakresie:

- dostawy usług komunalnych: wody, energii elektrycznej, gazu, odprowadzenia ścieków oraz wywozu nieczystości stałych i innych umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,

- utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,

4) utrzymania należytego porządku i czystości terenu działki, chodnika wzdłuż budynku i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów lub obowiązujących przepisów,

6) ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych,

7) udzielenie każdemu z właścicieli lokali, na każde jego życzenie w godzinach funkcjonowania biura zarządcy, informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną oraz rozliczeniach w zakresie dotyczącym indywidualnych lokali,

8) wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej i innych.

d. w zakresie obsługi zebrań i głosowań:

1) przygotowanie zebrań Wspólnoty, w szczególności zapewnienie pomieszczeń umożliwiających przeprowadzenie zebrania oraz przygotowanie porządku zebrania i projektów uchwał Wspólnoty oraz innych, niezbędnych dokumentów,

2) zawiadamianie właścicieli na piśmie o terminie, miejscu i porządku zebrania, co najmniej na tydzień przed terminem zebrania; w przypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali – wskazanie treści tej zmiany poprzez podanie porządku zebrania oraz projektów uchwał,

3) obsługa zebrań Wspólnoty w tym protokołowanie przebiegu zebrań, liczenie głosów,

4) przygotowywanie uchwał do głosowania w drodze indywidualnego zbierania głosów oraz zbieranie indywidualnie oddanych głosów w sprawach uchwał Wspólnoty oraz powiadomienie w formie pisemnej wszystkich właścicieli lokali o treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie.

e. w zakresie obsługi technicznej Wspólnoty:

1) sporządzenie protokółu zdawczo-odbiorczego przyjęcia obowiązków zarządcy nieruchomości, jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego), eksploatacyjnej, finansowej od dotychczasowego zarządcy,

2) przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego; w przypadku braku stosownej dokumentacji budynku zarządca zobowiązany jest, po otrzymaniu akceptacji w formie uchwały wspólnoty, do podjęcia czynności zmierzających do opracowania lub aktualizacji tej dokumentacji i rozliczenia kosztów związanych z opracowaniem lub aktualizacją,

3) nadzór nad zapewnieniem prawidłowego użytkowania budynku i lokali oraz instalacji i urządzeń wentylacyjnych, instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, instalacji gazowej, instalacji odgromowej, kanałów i przewodów spalinowych, instalacji domofonowej, internetowej, antywłamaniowej, przeciwpożarowej oraz automatyki bramy wjazdowej i zbiorczej anteny telewizyjnej,

4) nadzór nad zapewnieniem warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego,

5) występowanie do właścicieli lokali z wnioskiem o zezwolenie na wstęp do lokalu, ilekroć jest      to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu lub usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje,

6) zapewnienie zabezpieczenia awarii oraz usuwania ich skutków na nieruchomości wspólnej,

7) zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi technicznej nieruchomości poprzez wyszukiwanie podwykonawców, negocjowanie warunków umów i kontrolę ich wykonania w zakresie:

- kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości,

- oceny stanu technicznego oraz oszacowania wartości niezbędnych działań inwestycyjnych (remontowych i modernizacyjnych),

- bieżących napraw i konserwacji nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywania napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych i instalacji umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, gazu, domofonu, zbiorczej anteny telewizyjnej, śmietnika  i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,

f. w zakresie obsługi finansowej Wspólnoty:

1) dokonywanie rozliczeń poprzez konto bankowe,

2) założenie dla funduszu remontowego Wspólnoty oddzielnego konta bądź kont tzw. wirtualnych ( w razie potrzeby),

3) prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej – w zakresie    i w sposobie określonymi w odrębnej uchwale Wspólnoty,

4) wirtualne konta rozliczeniowe dla każdego z właścicieli

5) rozliczanie oraz windykacja poniższych płatności właścicieli lokali wnoszonych z góry do dnia 10 każdego miesiąca:

- zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną,

- zaliczek na media dostarczane do lokali poszczególnych właścicieli,

- pożytków z nieruchomości wspólnej,

6) prowadzenie rozliczeń, w szczególności sprawdzenie prawidłowości otrzymanych od usługodawców rachunków i faktur oraz dokonywanie płatności na rzecz dostawców:

- usług w zakresie eksploatacji,

- usług technicznych,

- innych usług świadczonych na rzecz wspólnoty,

7) zapewnienie terminowego opłacania podatków, ubezpieczeń i innych opłat publicznoprawnych przypadających na nieruchomość wspólną,

8) prowadzenie sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującym prawem,

9) przygotowanie projektów rocznych planów gospodarczych

10) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego i przesłanie ich do zapoznania się właścicielom lokali łącznie z zawiadomieniem o terminie zebrania sprawozdawczego,

11) umożliwienie korzystania z e-kartoteki ( internetowy dostęp do stanu finansowego właściciela, ogłoszeń dot. Wspólnoty)

12) współpraca z Zarządem Wspólnoty.

Serdecznie zapraszamy Państwa do siedziby naszej firmy w Chorzowie. Spotkajmy się i porozmawiajmy o Państwa oczekiwaniach, wspólnie stworzymy plan zarządzania zorientowany na wzrost wartości nieruchomości. Wypracujemy indywidulaną ścieżkę rozwou dla Państwa nieruchomości.

 

 

Czytany 25115 razy
Więcej w tej kategorii: « O NAS GALERIA »

ADM Chorzów

41-500 Chorzów
41-500 Chorzów
ul. Chopina 10/2
ul. Chopina 10/2
NIP
NIP 627-27-41-280
REGON
REGON 36132762600000
KRS
KRS 0000554435

Telefony

323460265
32 3460265
322417450
32 2417450
322417454
32 2417454

Godz. urzędowania

Poniedziałek        7:00 15:00
Poniedziałek 7:00 - 15:00
Wtorek 10:00 15:00
Wtorek 10:00 - 15:00
Środa 7:00 15:00
Środa 7:00 - 15:00
Czwartek 10:00 17:00
Czwartek 10:00 - 17:00
Piątek 7:00 13:00
Piątek 7:00 - 13:00