poniedziałek, 16 listopad 2020 12:54

Pliki do pobrania

Napisane przez
poniedziałek, 16 listopad 2020 12:28

RODO

Napisane przez

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, co następuje:

 1. Administratorem danych osobowych właścicieli nieruchomości lokalowych, osób posiadających zawarte umowy cywilnoprawne na najem/dzierżawę części wspólnych nieruchomości jest właściwa Wspólnota Mieszkaniowa (dalej: Wspólnota Mieszkaniowa lub Administrator).
 1. Wspólnota Mieszkaniowa, korzystając z usług profesjonalnego podmiotu zajmującego się zarządzaniem nieruchomościami powierzyła, Zarządcy nieruchomości wspólnej pod nazwą: ADM Chorzów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ulicy Chopina 10/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy- KRS pod numerem KRS 0000554435, NIP 6272741280, REGON: 361327626 przetwarzanie danych osobowych członków wspólnoty, jej pracowników oraz kontrahentów w celu realizacji zawartych umów o zarządzanie i w zakresie zadań określonych tą Umową.
 1. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, c i f RODO. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Tam gdzie przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO Administrator Danych uzyskał Państwa zindywidualizowaną, wyraźną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 1. Wspólnota Mieszkaniowa powierzyła nam Państwa dane osobowe w celu realizacji obowiązków Wspólnoty oraz naszych obowiązków jako zarządcy/administratora nieruchomości wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
  • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;
  • ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
  • ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne;
  • ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
  • ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 1. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ADM Chorzów sp. o. a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. ADM Chorzów Sp. z o.o. przetwarza ręcznie oraz automatycznie następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe. ADM Chorzów sp. z o.o. nie przetwarza danych szczególnej kategorii.

Przekazane dane osobowe członków Wspólnoty Mieszkaniowej przetwarzane są w celu realizacji usług zarządzania i administrowania nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez ADM Chorzów Sp. z o.o. zgodnie z zasadą adekwatności danych oraz z uwzględnieniem celu ich pozyskania. Jako zarządca nieruchomości wspólnej ADM Chorzów sp. z o.o. wykonuje swoje obowiązki w interesie i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, a działania zarządcy służą m.in.:

 • nabywaniu praw i zaciąganiu zobowiązań w imieniu Wspólnoty;
 • kierowaniu sprawami Wspólnoty i reprezentacji jej na zewnątrz oraz w stosunkach między Wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali;
 • wykonaniu uchwał wspólnoty;
 • przeprowadzeniu obowiązkowych przeglądów technicznych nieruchomości, instalacji znajdujących się w częściach wspólnych nieruchomości oraz wymianie urządzeń pomiarowych;
 • prowadzeniu bieżącej korespondencji administracyjnej mającej na celu aktualizację informacji oraz łatwiejszą obsługę i realizację spraw dotyczących Właścicieli;
 • udzielaniu odpowiedzi na zgłoszenia, odpowiedzi na pytania w formie pisemnej i elektronicznej;
 • ewidencji księgowej przychodów i kosztów jak i rozliczeń z kontrahentami;
 • windykacji należności na rzecz administrowanych wspólnot mieszkaniowych;
 • realizacji obowiązków podatkowych, sprawozdawczych, opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz obowiązków wynikających z powszechnego ubezpieczenia społecznego w związku z prowadzoną działalnością Wspólnoty.
 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres istnienia podstawy do ich przetwarzania i wyłącznie w celu związanym z podstawą przetwarzania, tj. w przypadku:
 • przetwarzania na podstawie zgody – od udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę;
 • konieczności posiadania takich danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania. Po jej rozwiązaniu przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (np. zakończenia umowy o administrowanie/zarządzanie nieruchomością i jej rozliczenia, w tym uregulowania należnych zobowiązań);
 • Po zakończeniu świadczenia usług na rzecz Administratora Państwa danych, dane te zostaną usunięte lub zwrócone Administratorowi w całości;
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
 1. Informujemy, że Administrator przyznał nam prawo do podpowierzenia przetwarzania danych osobowych tj.: Spółce ADM Chorzów Sp. z o.o. jak również innym podmiotom, działającym na podstawie zawartych umów, którzy realizują razem z nami obowiązki administrowania/zarządzania nieruchomościami. Każdy z nas jest zobligowany do przestrzegania przepisów RODO w tym do wdrożenia właściwych środków bezpieczeństwa, środków organizacyjnych i technicznych Pana/Pani danych osobowych aby zapewnić poufność, integralność i rozliczalność przetwarzanych danych osobowych.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 6 przetwarzanie Pana/Pani danych może zostać podpowierzone odbiorcom następujących kategorii:

       - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np.: Policja, OPS, Właściwe Sądy , Komornicy, itp.);

       - inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych przez ADM Chorzów Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz administrowanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych, przetwarzają dane osobowe dla których Podmiotem przetwarzającym jest ADM Chorzów Sp. z o.o., jeżeli jest to konieczne do realizowania tych zadań (np.: dostawca usług IT, kancelaria prawna, Poczta Polska jako operator usług pocztowych i kontrahenci obsługujący Wspólnotę Mieszkaniową w zakresie pogotowia awaryjnego, konserwacji, przeprowadzania przeglądów okresowych i usuwania nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli itp.).

 1. Jako podmiot danych posiada Pani/Pan następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku stwierdzenia braku podstawy do przetwarzania tych danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mieszącego się w Warszawie(00-193) przy ul. Stawki 2 gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane nie będę profilowane, przekazywane do państwa trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

wtorek, 03 listopad 2020 13:32

Praca w ADM Chorzów!

Napisane przez

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekuna Wspólnot Mieszkaniowych w ADM Chorzów Sp. z o.o.:


Oferujemy:
- stabilne warunki pracy, umowa o pracę
- praca w rozwojowej i dynamicznej firmie


Wymagania:
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- komunikatywność
- odporność na stres
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- umiejętność pracy w zespole,
- rzetelność
- systematyczność
- dokładność w działaniu


CV PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czwartek, 22 październik 2020 10:44

Harmonogram wymiany wodomierzy II termin

Napisane przez

Szczegółowy harmonogram z zakresem dat w załączniku.

 

 

 

środa, 30 wrzesień 2020 05:26

ADM Chorzów przyjmuje w godzinach otwarcia w sekretariacie firmy

Napisane przez

W związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19 przypominamy, że miejscem  przygotowanym do Państwa obsługi  jest SEKRETARIAT. Prosimy również o stosowanie maseczek ochronnych oraz płynów do dezynfekcji rąk lub rękawiczek.

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w ostatnim czasie na realizację remontów termomodernizacji zarządzanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych pozyskaliśmy ponad 390 tysięcy złotych środków zewnętrznych z BGK w ramach Premii Termomodernizacyjnych.

Wspólnoty dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego:

Wspólnota Mieszkaniowa Chodkiewicza 3-3a – 77280,27 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Obrońców Chorzowa 10 – 21386,26 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Skrajna 1-3 – 61184,50 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Gagarina 4 -32073,96 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Katowicka 60ABC – 109806,94 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Odrodzenia 41-45 – 90125,80 zł

RAZEM 391857,73 zł!!!

 

środa, 16 wrzesień 2020 06:41

18 września ADM Chorzów nieczynny

Napisane przez
Informujemy, że w piątek 18.09.2020 r. ADM będzie nieczynny, ze względu na szkolenie pracowników.
Zgłoszenia dotyczące wszelkich awarii będzie przyjmować  Pogotowie Awaryjne  pod numerem telefonu: 604 718 165.
czwartek, 03 wrzesień 2020 13:46

Harmonogram odczytu (i wymiany) podzielników oraz ciepłomierzy

Napisane przez

Harmonogram odczytu (i wymiany) podzielników oraz ciepłomierzy w załącznikach:

środa, 02 wrzesień 2020 11:44

Zapytania ofertowe Szybowa 10 termomodernizacja

Napisane przez

Informujemy, że pozyskujemy oferty na wykonanie termomodernizacji budynku Szybowa 10 w Chorzowie. Zainteresowane firmy prosimy o składanie kosztorysów ofertowych  zgodnych z przedmiarem w zamkniętej kopercie w sekretariacie ADM Chorzów przy ul. Chopina 10/2  w Chorzowie do 16.09.2020 do godziny 14:30. Do oferty prosimy o załączenie referencji oraz wypisanego kwestionariusza ofertowego. Dokumenty do pobrania:

- przedmiar w pliku pdf

- kosztorys ślepy w pliku ath

- projekt budowlany w pliku pdf

- rysunki do projektu budowlanego pdf

- kwestionariusz ofertowy w pliku pdf

- wzór umowy w pliku word

piątek, 28 sierpień 2020 10:53

Harmonogram wymiany wodomierzy

Napisane przez

Szczegółowy harmonogram z zakresem dat w załączniku.

Strona 1 z 13

Telefony : 323460265 | 322417450 | 322417454

ADM Chorzów

41-500 Chorzów
41-500 Chorzów
ul. Chopina 10/2
ul. Chopina 10/2
NIP
NIP 627-27-41-280
REGON
REGON 36132762600000
KRS
KRS 0000554435

Godz. urzędowania

Poniedziałek        7:00 15:00
Poniedziałek 7:00 - 15:00
Wtorek 10:00 15:00
Wtorek 10:00 - 15:00
Środa 7:00 15:00
Środa 7:00 - 15:00
Czwartek 10:00 17:00
Czwartek 10:00 - 17:00
Piątek 7:00 13:00
Piątek 7:00 - 13:00