image
negocjowanie umów z podwykonawcami
image
indywidualne stawki dla wspólnot mieszkaniowych
image
elektroniczny dostęp do kont
image
nowoczesne zarządzanie nieruchomościami
Salient
image
skuteczność działania
image
stała kontrola i monitoring zarządzanych nieruchomości
W ramach zarzadzania nieruchomościami oferujemy kompleksowo świadczone usługi, bogatą wiedzę, doświadczenie oraz koncentrację na potrzebach Klienta. To dla Niego tworzymy i rozwijamy swoją ofertę.
E-kartoteka

Zaloguj się do ekartoteki

...czyli elektroniczny dostęp do kont. Nowoczesna obsługa w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Połączenie zarówno funkcjonalności jak i użyteczności. Teraz każdy, siedząc w domu może w komfortowy i szybki sposób zasięgnąć informacji nt. spraw mieszkaniowych.
Pogotowie Awaryjne

Pogotowie Awaryjne

...przyjmuje zgłoszenia wszelkich awarii pod numerem telefonu 604 718 165 - całodobowo w święta, weekendy oraz po godzinach pracy naszej firmy. Wszelkie awarie występujące w czasie pracy ADM Chorzów Sp. z o.o. prosimy zgłaszać dzwoniąc pod nr tel. 32 3460265.
Aktualne stawki opłat

Aktualne stawki opłat

...czy wiesz ile płacisz wywóz śmieci, wodę i kanalizację? Zapraszamy zatem do zapoznania się z obecnie obowiązującymi stawkami w mieście Chorzów oraz wskazówkami nt. zgłoszenia zmiany ilości osób w lokalu oraz zaliczki na wodę.
Druki do pobrania

Druki do pobrania

...w ramach szeregu udogodnień oferowanych przez naszą firmę, proponujemy dostęp do wniosków w wersji elektronicznej. Tutaj łatwo i szybko odnajdziesz druk, którego potrzebujesz. Pobierz elektroniczny dokument bez wychodzenia z domu.

RODO

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, co następuje:

 1. Administratorem danych osobowych właścicieli nieruchomości lokalowych, osób posiadających zawarte umowy cywilnoprawne na najem/dzierżawę części wspólnych nieruchomości jest właściwa Wspólnota Mieszkaniowa (dalej: Wspólnota Mieszkaniowa lub Administrator).
 1. Wspólnota Mieszkaniowa, korzystając z usług profesjonalnego podmiotu zajmującego się zarządzaniem nieruchomościami powierzyła, Zarządcy nieruchomości wspólnej pod nazwą: ADM Chorzów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ulicy Chopina 10/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy- KRS pod numerem KRS 0000554435, NIP 6272741280, REGON: 361327626 przetwarzanie danych osobowych członków wspólnoty, jej pracowników oraz kontrahentów w celu realizacji zawartych umów o zarządzanie i w zakresie zadań określonych tą Umową.
 1. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, c i f RODO. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Tam gdzie przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO Administrator Danych uzyskał Państwa zindywidualizowaną, wyraźną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 1. Wspólnota Mieszkaniowa powierzyła nam Państwa dane osobowe w celu realizacji obowiązków Wspólnoty oraz naszych obowiązków jako zarządcy/administratora nieruchomości wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
  • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;
  • ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
  • ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne;
  • ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
  • ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 1. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ADM Chorzów sp. o. a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. ADM Chorzów Sp. z o.o. przetwarza ręcznie oraz automatycznie następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe. ADM Chorzów sp. z o.o. nie przetwarza danych szczególnej kategorii.

Przekazane dane osobowe członków Wspólnoty Mieszkaniowej przetwarzane są w celu realizacji usług zarządzania i administrowania nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez ADM Chorzów Sp. z o.o. zgodnie z zasadą adekwatności danych oraz z uwzględnieniem celu ich pozyskania. Jako zarządca nieruchomości wspólnej ADM Chorzów sp. z o.o. wykonuje swoje obowiązki w interesie i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, a działania zarządcy służą m.in.:

 • nabywaniu praw i zaciąganiu zobowiązań w imieniu Wspólnoty;
 • kierowaniu sprawami Wspólnoty i reprezentacji jej na zewnątrz oraz w stosunkach między Wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali;
 • wykonaniu uchwał wspólnoty;
 • przeprowadzeniu obowiązkowych przeglądów technicznych nieruchomości, instalacji znajdujących się w częściach wspólnych nieruchomości oraz wymianie urządzeń pomiarowych;
 • prowadzeniu bieżącej korespondencji administracyjnej mającej na celu aktualizację informacji oraz łatwiejszą obsługę i realizację spraw dotyczących Właścicieli;
 • udzielaniu odpowiedzi na zgłoszenia, odpowiedzi na pytania w formie pisemnej i elektronicznej;
 • ewidencji księgowej przychodów i kosztów jak i rozliczeń z kontrahentami;
 • windykacji należności na rzecz administrowanych wspólnot mieszkaniowych;
 • realizacji obowiązków podatkowych, sprawozdawczych, opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz obowiązków wynikających z powszechnego ubezpieczenia społecznego w związku z prowadzoną działalnością Wspólnoty.
 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres istnienia podstawy do ich przetwarzania i wyłącznie w celu związanym z podstawą przetwarzania, tj. w przypadku:
 • przetwarzania na podstawie zgody – od udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę;
 • konieczności posiadania takich danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania. Po jej rozwiązaniu przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (np. zakończenia umowy o administrowanie/zarządzanie nieruchomością i jej rozliczenia, w tym uregulowania należnych zobowiązań);
 • Po zakończeniu świadczenia usług na rzecz Administratora Państwa danych, dane te zostaną usunięte lub zwrócone Administratorowi w całości;
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
 1. Informujemy, że Administrator przyznał nam prawo do podpowierzenia przetwarzania danych osobowych tj.: Spółce ADM Chorzów Sp. z o.o. jak również innym podmiotom, działającym na podstawie zawartych umów, którzy realizują razem z nami obowiązki administrowania/zarządzania nieruchomościami. Każdy z nas jest zobligowany do przestrzegania przepisów RODO w tym do wdrożenia właściwych środków bezpieczeństwa, środków organizacyjnych i technicznych Pana/Pani danych osobowych aby zapewnić poufność, integralność i rozliczalność przetwarzanych danych osobowych.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 6 przetwarzanie Pana/Pani danych może zostać podpowierzone odbiorcom następujących kategorii:

       - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np.: Policja, OPS, Właściwe Sądy , Komornicy, itp.);

       - inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych przez ADM Chorzów Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz administrowanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych, przetwarzają dane osobowe dla których Podmiotem przetwarzającym jest ADM Chorzów Sp. z o.o., jeżeli jest to konieczne do realizowania tych zadań (np.: dostawca usług IT, kancelaria prawna, Poczta Polska jako operator usług pocztowych i kontrahenci obsługujący Wspólnotę Mieszkaniową w zakresie pogotowia awaryjnego, konserwacji, przeprowadzania przeglądów okresowych i usuwania nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli itp.).

 1. Jako podmiot danych posiada Pani/Pan następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku stwierdzenia braku podstawy do przetwarzania tych danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mieszącego się w Warszawie(00-193) przy ul. Stawki 2 gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane nie będę profilowane, przekazywane do państwa trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Czytany 100 razy
Nowa strona

Zespół

Szanowni Państwo. Witamy na naszej stronie internetowej.
Mamy nadzieję, że dzięki niej będziemy lepiej komunikować się z Państwem
oraz znacznie ułatwi ona naszą współpracę.

-Zespół

ADM Chorzów

41-500 Chorzów
41-500 Chorzów
ul. Chopina 10/2
ul. Chopina 10/2
NIP
NIP 627-27-41-280
REGON
REGON 36132762600000
KRS
KRS 0000554435

Godz. urzędowania

Poniedziałek        7:00 15:00
Poniedziałek 7:00 - 15:00
Wtorek 10:00 15:00
Wtorek 10:00 - 15:00
Środa 7:00 15:00
Środa 7:00 - 15:00
Czwartek 10:00 17:00
Czwartek 10:00 - 17:00
Piątek 7:00 13:00
Piątek 7:00 - 13:00

Telefony

 • 323460265
 • 322417450
 • 322417454