Super User

Super User

czwartek, 20 sierpień 2015 10:53

NEGOCJOWANIE UMÓW Z WYKONAWCAMI

Przede wszystkim mamy sprawdzoną grupę wykonawców różnych usług z którymi współpracujemy. Dzięki temu bezproblemowo negocjujemy i otrzymujemy korzystne warunki cenowe oraz gwarancję, że każda praca będzie wykonana dobrze. Spora liczba Wspólnot, jakimi zarządzamy to nie tylko duże możliwości negocjacyjne ale także więcej obowiązków, co powoduje, że  nie wybieramy  firm sezonowo i nie dobieramy podwykonawców z przypadku. W zakresie obsługi technicznej mamy na celu zapewnić najkorzystniejsze i najbardziej optymalne warunki umów dla naszych Klientów, ale także nadzór ich wykonania w zakresie:

- kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości,

- oceny stanu technicznego oraz oszacowania wartości niezbędnych działań inwestycyjnych (remontowych i modernizacyjnych),

- bieżących napraw i konserwacji nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywania napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych i instalacji umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, gazu, domofonu, zbiorczej anteny telewizyjnej, śmietnika  i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej

 

 

 

czwartek, 20 sierpień 2015 10:53

REMONTY I INWESTYCJE

czwartek, 20 sierpień 2015 10:52

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

czwartek, 20 sierpień 2015 09:34

KONTAKT

ADM Chorzów Sp. z o.o.

ul. Chopina 10/2, 41-500 Chorzów,

tel. 32 346 02 6532 241 74 50, 32 241 74 54

NIP 627 274 12 80

REGON 36132762600000

email :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
KRS 0000554435, Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 200 000,00 zł

Przypominamy o możliwości konatkowania się z nami za pośrednictwem e-kartoteki.

czwartek, 20 sierpień 2015 09:34

GALERIA

czwartek, 20 sierpień 2015 09:34

OFERTA

Oto, co oferyjemy...

Aktualnie zarządzamy ok. 350 wspólnotami mieszkaniowymi na terenie miasta Chorzowa, zgrupowanymi w 6 rejonach: Śródmieście, Różanka, Ruch, Hajduki, Chorzów Stary, Chorzów II.  Dla realizacji powyższych celów Spółka ADM Chorzów zatrudnia specjalistów ds. technicznych, czynszowych i eksploatacyjnych oraz licencjonowanych zarządców nieruchomości, dzięki którym usługi zarządzania prowadzone są zgodnie z przyjętymi Standardami Zawodowymi Zarządców Nieruchomości.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie księgowym, technicznym oraz eksploatacyjnym. Zapewniamy także skuteczną windykację należności. Zdobyte doświadczenie oraz współpraca ze sprawdzonymi, rzetelnymi firmami zewnętrznymi świadczącymi rozmaite usługi na rzecz nieruchomości gwarantują solidne i pewne gospodarowanie powierzonymi budynkami. Jesteśmy przekonani, że świadczone przez nas usługi są gwarancją sprawnego funkcjonowania nieruchomości.

Obsługujemy nieruchomości o dowolnej powierzchni użytkowej. Bez względu na wielkość i stan powierzonej nam nieruchomości gwarantujemy profesjonalne i fachowe usługi.  Forma współpracy z naszymi klientami jest zawsze dostosowana do ich indywidualnych potrzeb. Poniżej znajdą Państwo wstępną ofertę na zarządzanie Państwa nieruchomością.

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.

 1. Zakres oraz tryb realizacji usługi      zarządzania nieruchomością wspólną

a. w zakresie reprezentacji wspólnoty:

1) reprezentowanie wspólnoty na zewnętrz przed organami administracji państwowej i samorządowej,

2) reprezentowanie wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.

b. w zakresie obsługi prawnej wspólnoty:

1) organizacja obsługi prawnej Wspólnoty,

2) zawieranie umów w zakresie obsługi eksploatacyjnej i technicznej nieruchomości wspólnej oraz ich aneksowanie i rozwiązywanie w imieniu i na rzecz wspólnoty, opracowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych wspólnoty.

c. w zakresie obsługi eksploatacyjnej Wspólnoty:

1) prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników w rozbiciu na:

- numer lokalu i jego powierzchnie użytkową,

- imię i nazwisko właściciela lokalu oraz telefony kontaktowe i adresy mailowe właściciela,

- kopię dokumentu potwierdzającego własność lokalu,

- adres pocztowy właściciela jeśli nie przebywa on na stałe w lokalu (np. wynajmuje lokal),

- udział w nieruchomości wspólnej przypadający na właściciela danego lokalu,

- liczbę osób przebywających na stałe w lokalu,

2) weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego lokali i nieruchomości wspólnej,

3) zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości wspólnej poprzez wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie warunków zawieranych umów i kontrolę ich wykonania      w zakresie:

- dostawy usług komunalnych: wody, energii elektrycznej, gazu, odprowadzenia ścieków oraz wywozu nieczystości stałych i innych umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,

- utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,

4) utrzymania należytego porządku i czystości terenu działki, chodnika wzdłuż budynku i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów lub obowiązujących przepisów,

6) ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych,

7) udzielenie każdemu z właścicieli lokali, na każde jego życzenie w godzinach funkcjonowania biura zarządcy, informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną oraz rozliczeniach w zakresie dotyczącym indywidualnych lokali,

8) wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej i innych.

d. w zakresie obsługi zebrań i głosowań:

1) przygotowanie zebrań Wspólnoty, w szczególności zapewnienie pomieszczeń umożliwiających przeprowadzenie zebrania oraz przygotowanie porządku zebrania i projektów uchwał Wspólnoty oraz innych, niezbędnych dokumentów,

2) zawiadamianie właścicieli na piśmie o terminie, miejscu i porządku zebrania, co najmniej na tydzień przed terminem zebrania; w przypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali – wskazanie treści tej zmiany poprzez podanie porządku zebrania oraz projektów uchwał,

3) obsługa zebrań Wspólnoty w tym protokołowanie przebiegu zebrań, liczenie głosów,

4) przygotowywanie uchwał do głosowania w drodze indywidualnego zbierania głosów oraz zbieranie indywidualnie oddanych głosów w sprawach uchwał Wspólnoty oraz powiadomienie w formie pisemnej wszystkich właścicieli lokali o treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie.

e. w zakresie obsługi technicznej Wspólnoty:

1) sporządzenie protokółu zdawczo-odbiorczego przyjęcia obowiązków zarządcy nieruchomości, jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego), eksploatacyjnej, finansowej od dotychczasowego zarządcy,

2) przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego; w przypadku braku stosownej dokumentacji budynku zarządca zobowiązany jest, po otrzymaniu akceptacji w formie uchwały wspólnoty, do podjęcia czynności zmierzających do opracowania lub aktualizacji tej dokumentacji i rozliczenia kosztów związanych z opracowaniem lub aktualizacją,

3) nadzór nad zapewnieniem prawidłowego użytkowania budynku i lokali oraz instalacji i urządzeń wentylacyjnych, instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, instalacji gazowej, instalacji odgromowej, kanałów i przewodów spalinowych, instalacji domofonowej, internetowej, antywłamaniowej, przeciwpożarowej oraz automatyki bramy wjazdowej i zbiorczej anteny telewizyjnej,

4) nadzór nad zapewnieniem warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego,

5) występowanie do właścicieli lokali z wnioskiem o zezwolenie na wstęp do lokalu, ilekroć jest      to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu lub usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje,

6) zapewnienie zabezpieczenia awarii oraz usuwania ich skutków na nieruchomości wspólnej,

7) zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi technicznej nieruchomości poprzez wyszukiwanie podwykonawców, negocjowanie warunków umów i kontrolę ich wykonania w zakresie:

- kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości,

- oceny stanu technicznego oraz oszacowania wartości niezbędnych działań inwestycyjnych (remontowych i modernizacyjnych),

- bieżących napraw i konserwacji nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywania napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych i instalacji umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, gazu, domofonu, zbiorczej anteny telewizyjnej, śmietnika  i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,

f. w zakresie obsługi finansowej Wspólnoty:

1) dokonywanie rozliczeń poprzez konto bankowe,

2) założenie dla funduszu remontowego Wspólnoty oddzielnego konta bądź kont tzw. wirtualnych ( w razie potrzeby),

3) prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej – w zakresie    i w sposobie określonymi w odrębnej uchwale Wspólnoty,

4) wirtualne konta rozliczeniowe dla każdego z właścicieli

5) rozliczanie oraz windykacja poniższych płatności właścicieli lokali wnoszonych z góry do dnia 10 każdego miesiąca:

- zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną,

- zaliczek na media dostarczane do lokali poszczególnych właścicieli,

- pożytków z nieruchomości wspólnej,

6) prowadzenie rozliczeń, w szczególności sprawdzenie prawidłowości otrzymanych od usługodawców rachunków i faktur oraz dokonywanie płatności na rzecz dostawców:

- usług w zakresie eksploatacji,

- usług technicznych,

- innych usług świadczonych na rzecz wspólnoty,

7) zapewnienie terminowego opłacania podatków, ubezpieczeń i innych opłat publicznoprawnych przypadających na nieruchomość wspólną,

8) prowadzenie sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującym prawem,

9) przygotowanie projektów rocznych planów gospodarczych

10) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego i przesłanie ich do zapoznania się właścicielom lokali łącznie z zawiadomieniem o terminie zebrania sprawozdawczego,

11) umożliwienie korzystania z e-kartoteki ( internetowy dostęp do stanu finansowego właściciela, ogłoszeń dot. Wspólnoty)

12) współpraca z Zarządem Wspólnoty.

Serdecznie zapraszamy Państwa do siedziby naszej firmy w Chorzowie. Spotkajmy się i porozmawiajmy o Państwa oczekiwaniach, wspólnie stworzymy plan zarządzania zorientowany na wzrost wartości nieruchomości. Wypracujemy indywidulaną ścieżkę rozwou dla Państwa nieruchomości.

 

 

czwartek, 20 sierpień 2015 09:34

O NAS

ADM Chorzów Sp. z o.o. jest rzetelnym zarządcą nieruchomościami, wiarygodnym partnerem finansowym, solidnym płatnikiem.

    Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej obsługi nieruchomości mieszkalnych. Aktualnie zarządzamy ok. 350 wspólnotami mieszkaniowymi na terenie miasta Chorzowa, zgrupowanymi w 6 rejonach: Śródmieście, Różanka, Ruch, Hajduki, Chorzów Stary, Chorzów II.

    Dla realizacji powyższych celów Spółka ADM Chorzów zatrudnia specjalistów ds. technicznych, czynszowych i eksploatacyjnych oraz licencjonowanych zarządców nieruchomości, dzięki którym usługi zarządzania prowadzone są zgodnie z przyjętymi Standardami Zawodowymi Zarządców Nieruchomości. Dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój naszych pracowników. Przy wykonywaniu działalności zawodowej konsekwentnie przestrzegamy przepisów prawa, stosujemy standardy zawodowe, kierujemy się zasadami etyki zawodowej oraz chronimy interesy osób, na rzecz których wykonujemy czynności. Ponadto gwarantujemy indywidualne podejście do Klienta

    Naszym klientom zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie księgowym, technicznym oraz eksploatacyjnym. Zapewniamy także skuteczną windykację należności. Zdobyte doświadczenie oraz współpraca ze sprawdzonymi, rzetelnymi firmami zewnętrznymi świadczącymi rozmaite usługi na rzecz nieruchomości gwarantują solidne i pewne gospodarowanie powierzonymi budynkami. Jesteśmy przekonani, że świadczone przez nas usługi są gwarancją sprawnego funkcjonowania nieruchomości.

    Dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój naszych pracowników. Przy wykonywaniu działalności zawodowej konsekwentnie przestrzegamy przepisów prawa, stosujemy standardy zawodowe, kierujemy się zasadami etyki zawodowej oraz chronimy interesy osób, na rzecz których wykonujemy czynności. Ponadto gwarantujemy indywidualne podejście do Klienta

    Obsługujemy nieruchomości o dowolnej powierzchni użytkowej. Bez względu na wielkość i stan powierzonej nam nieruchomości gwarantujemy profesjonalne i fachowe usługi. Forma współpracy z naszymi klientami jest zawsze dostosowana do ich indywidualnych potrzeb

Nasze główne atuty to:

 • Indywidulane stawki dla Wspólnot Mieszkaniowych
 • Elektroniczny dostąp do kont
 • stały kontakt opiekunów budynków z klientami
 • bieżący monitoring zarządzanych budynków
 • szybka i sprawna obsługa techniczna
 • prawidłowa i rzetelna obsługa księgowa
 • remonty i inwestycje

Misja firmy: Dla naszej firmy najważniejszy jest Klient. Dla Niego tworzymy i rozwijamy swoją ofertę.

 •  zadowolenie mieszkańców
 •  skuteczność i szybkość działania
 •  niski koszt administrowania przy jednoczesnej wysokiej jakości świadczonych usług
 •  innowacja w zarządzaniu nieruchomościami
 •  indywidulane stawki dla Wspólnot Mieszkaniowych (oszczędności dzięki skali działania)
 •  negocjowanie umów z podwykonawcami
 •  stała edukacja i rozwój naszych pracowników
czwartek, 20 sierpień 2015 09:32

PORADY DLA MIESZKAŃCÓW

 

W związku z pojawiającą się coraz częściej praktyką używania przez mieszkańców butli gazowych na gaz propan-butan w budynkach mieszkalnych zasilanych w gaz ziemny przypominamy, że takie działania są niedopuszczalne i stanowią naruszenie przepisów rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Nieprzestrzeganie powyższego stanowi realne zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców.

czwartek, 20 sierpień 2015 09:32

AKTUALNE STAWKI OPŁAT

I) STAWKI OPŁAT ZA WYWÓZ ŚMIECI: 

ADM Chorzów Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr V/42/2015 r., bowiązują nastepujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1) Opłaty dla mieszkańców:

 - 10 zł brutto m-c/os. dla mieszkańców segregujących śmieci

 - 16 zł brutto m-c/os. dla mieszkańców, którzy nie stosują segregacji odpadów

 2) Opłaty dla przedsiębiorców:

 Opłata dla przedsiębiorców, czyli dla nieruchomości niezamieszkałych, zależy od wielkości pojemników na odpady komunalne,

ich ilości oraz częstotliwości opróżniania. O wyborze tych danych decyduje przedsiębiorca.

 

Wielkość pojemnika Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady są segregowane Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady nie są segregowane
120 lub 140 litrów 18,00 zł 27,00 zł
240 litrów 36,00 zł 43,00 zł
1100 litrów 80,00 zł 103,00 zł
7 m3 556,00 zł 720,00 zł

 Więcej informacji nt. gospodarowania odpadami komunalnymi znajdą Państwo na stronie UM pod linkime poniżej:

 htp://www.odpady.chorzow.eu/

II) STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I KANALIZACJĘ:

 Od 1.05.2015 r. obowiązują następujące taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

ścieków:

- 5,82/m3 brutto - cena za dostarczaną wodę

- 8,61 m3 brutto - cena za odprowadzanie ścieków

- 14,43 m3 brutto - RAZEM WODA I KANALIZACJA

czwartek, 20 sierpień 2015 09:32

TELEFONY ALARMOWE

POLICJA tel. 997

STRAŻ POŻARNA tel. 998

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999 lub 112

STRAŻ MIEJSKA tel. 986

POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991

POGOTOWIE GAZOWE tel. 992

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE tel. 993

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE tel. 994

POGOTOWIE WINDOWE 601 515 812

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji: tel.: (032) 771 52 00 tel.: 997 tel. kom.: 112

 

Telefony : 323460265 | 322417450 | 322417454

ADM Chorzów

41-500 Chorzów
41-500 Chorzów
ul. Chopina 10/2
ul. Chopina 10/2
NIP
NIP 627-27-41-280
REGON
REGON 36132762600000
KRS
KRS 0000554435

Godz. urzędowania

Poniedziałek        7:00 15:00
Poniedziałek 7:00 - 15:00
Wtorek 10:00 15:00
Wtorek 10:00 - 15:00
Środa 7:00 15:00
Środa 7:00 - 15:00
Czwartek 10:00 17:00
Czwartek 10:00 - 17:00
Piątek 7:00 13:00
Piątek 7:00 - 13:00